כללי

בעל האתר, (להלן "בעל האתר"), מכבד את פרטיותן של המשתמשות הנכנסות לאתר Natalie La Belle (להלן "האתר") ו/או המשתמשות במידע ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו בעל האתר שומרת ועושה שימוש במידע אשר נמסר לו על-ידי המשתמשות באתר ו/או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

שימוש באתר מעיד על הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות כמו גם לתנאי השימוש. אם אינך מסכימה לתנאי מדיניות הפרטיות או לתנאי השימוש, אנא הימנעי מעשיית שימוש באתר או פני אלינו על מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות.

בעל האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות של האתר, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על-ידי המשתמשת לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתה לשינויים אלה, ועל כן בעל האתר ממליץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.

כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו זהים לאלה המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד. עמכם הסליחה.

רישום והעברת מידע לבעל האתר

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי. כך למשל לצורך פניה לבעל האתר באמצעות האתר, לרבות במסגרת יצירת קשר עם בעל האתר ו/או הרשמה לרשימת הדיוור של בעל האתר ו/או בעת רכישת מוצרים דרך האתר, בין במכירה רגילה ובין במכירה אישית, על המשתמשת למסור מידע אישי כגון שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת פיזית למשלוח ועוד. כמו כן, בעת רכישת מוצרים על המשתמשת למסור פרטים אודות כרטיס אשראי באמצעותו מתבצעת הרכישה. ככל שלא יימסרו הנתונים המבוקשים בשדות החובה, פניית המשתמשת לא תועבר להמשך טיפול ו/ואו השלמת הרכישה באמצעות האתר לא תתאפשר ו/או המשתמשת לא תוכל להירשם לרשימת הדיוור של בעל האתר. בכל מקרה יובהר כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשות באתר אינם נשמרים כלל במערכות בעל האתר, וזאת מאחר ובעל האתר מסתייע בחברה חיצונית המספקת לו שירותי סליקת אשראי. יובהר כי מאחר ומדובר בפעולות מקוונות, אין באפשרותו של בעל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי גורמים המבצעים פעילויות בניגוד לדין. משכך, ככל ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ששמור בידי בעל האתר ו/או מי מטעמו, להיחשף למידע זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין כך. המשתמשת מצהירה כי היא שקלה את עשיית השימוש באתר טרם החלה לעשות בו שימוש לרבות כל המידע שניתן בפניה במסגרת תנאי השימוש ו/או במסגרת מדיניות הפרטיות.

לבעל האתר מאגר מידע רשום כדין בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשות באתר, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול האתר, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, ניהול מועדון לקוחות, צרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך מתן שירות ללקוחות ולמשתמשות באתר, תפעול וניהול מכירות, טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשות באמצעות ניתוח הרגלי קניה וקיום מבצעים ותמריצים, שיווק, גיוס לקוחות ועובדים, עריכת סקרים, מחקרים וכיו"ב, לרבות דיוור ישיר למטרות אלה ולצרכים שיווקיים, שירותי דיוור ישיר לצדדים שלישיים קשורים עליהם יסכימו המשתמשות ו/או בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמשת כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונה ובהסכמתה. יחד עם זאת, המשתמשת מודעת לכך שעל מנת ליצור קשר עם בעל האתר ו/או להירשם לרשימת הדיוור באתר ו/או קבלת שירות מוצע באתר, אזי הזנת המידע הנדרש בשדות החובה מהווה תנאי הכרחי.

המשתמשת מצהירה כי כל המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצעה את יצירת הקשר ו/או לרשימת הדיוור ו/או לשירות המוצע באתר, בשמה ועבורה בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשתה לעשות כן במפורש על-ידי בעל האתר. המידע שמסרה המשתמשת וכן מידע נוסף אשר הצטבר אודותיה ואודות פעולותיה באתר ישמרו במאגרי המידע של בעל האתר כמפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 2.2 לעיל, מדיניות פרטיות זו והוראות הדין.

תשומת ליבך כי ייתכן שחלק מהמוצרים ו/או שירותים ו/או פרסומות המוצגים באתר מנוהלים על-ידי שותפיו המסחריים של בעל האתר. בנסיבות אלה, השירותים כאמור פועלים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי בעל האתר, ולכן עשיית שימוש בהם עשויה לשמור מידע אישי שעשוי להיאסף אודותייך עקב כך, וזאת בכפוף למדיניות הפרטיות של אותם גורמים, ככל שקיימת, ולא למדיניות הפרטיות של בעל האתר. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותם גורמים.

איסוף ושימוש במידע

השימוש במידע ייעשה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, ולמטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את פעילות האתר והשירותים השונים בו, לרבות העברת המידע הנדרש לספקים ונותני שירותים לשם מתן השירותים באתר; (ב) על מנת להעניק למשתמשים שירות ותמיכה, לספק מענה לפניותיהם ולשמור עמם על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים שמציע האתר וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך משלוח הודעות תפעוליות והתראות למשתמשים באמצעים שונים ובין היתר באמצעות דוא"ל, מסרונים, WhatsApp וכדומה; (ה) לצורך שליחת הצעות שיווקיות מטעם החברה, בכפוף להסכמת המשתמשים ובכפוף לכך שיוכלו לבקש בכל עת שלא לקבל דיוור כאמור; (ו) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיני המשתמשים בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלהם; (ז) על מנת למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר; ו- (ח) לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי דין או המפורטת במדיניות הפרטיות.

יובהר כי בעל האתר רשאי לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמשת ו/או במידע אשר הצטבר אודותיה, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים במסגרתו, וכן על מנת לעדכן את המשתמשת ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על-ידי בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או על-ידי צדדים שלישיים עמם יש לבעל האתר שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, המשתמשת מסכימה ומאשרת לבעל האתר לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי אגרגטיבי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מובהר כי מידע סטטיסטי אגרגטיבי זה לא יזהה את המשתמשת אישית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף למסירת המשתמשת את פרטי ההתקשרות שלה לבעל האתר והסכמתה לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, יהא בעל האתר רשאי לשלוח למשתמשת, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסרה המשתמשת, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי של האתר ו/או מוצריו. המשתמשת תהא רשאית לבטל בכל עת את הסכמתה ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה "הסר", וזו תטופל על-ידי בעל האתר ו/או מי מטעמו באופן ידני ובתוך פרק זמן סביר.

האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמשת באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמשת ואודות השימוש שלה באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמשת, כתובתה בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמה לשימוש במידע לצורכי בעל האתר, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות, מידע טכני וכדומה.

האתר גם עושה שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמשת, אפיון המוצרים המתאימים לה, פרסומות מותאמות עבורה, אף בגלישתה באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

העוגיות הן קבצי טקסט הנוצרים על-ידי הדפדפן של המשתמשת לפי פקודה עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמשת מאפשרות זאת. קבצי העוגיות מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים בהם ביקרה המשתמשת, משך הזמן ששהתה באתר, מהיכן הגיעה אל האתר, מדורים ומידע שהיא מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר וכדומה.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. ככל שהמשתמשת אינה מעוניינת בעוגיות, היא תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות הדפדפן שלו ו/או דרך שינוי הגדרות הפרטיות בתוך האתר. עם זאת, יש לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמשת לא תוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

המידע בקבצים הללו מאובטח, ובעל האתר עושה ככל יכולתו על מנת שרק מחשביו באתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

מסירת מידע לצד שלישי

בעל האתר נוקט באמצעים סבירים ומקובלים כדי להגן מפני זליגת פרטים אישיים המזהים את המשתמשת לצדדים שלישיים, וימנע מלהעביר פרטים אישיים ו/או מידע רגיש למעט במקרים כדלקמן:

בהתאם לדרישת המשתמשת ו/או בהסכמתה;

במסגרת שיתופי פעולה עם חברות עמן לבעל האתר יש שיתוף פעולה עסקי;

בכל מקרה בו הפרה המשתמשת את תנאי השימוש לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצעה או ניסתה לבצע המשתמשת ו/או מי מטעמה פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;

בשל צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע;

בשל כל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמשת ו/או מי מטעמה לבין בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו;

בכל מקרה בו יסבור בעל האתר כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לאתר ו/או לבעל האתר ו/או למשתמשות אחרות ו/או צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי;

במקרה בו העביר ו/או המחה בעל האתר לצד שלישי כלשהו את פעילות האתר ו/או המותג ו/או את זכויותיו וחובותיו כלפי המשתמשת, ובלבד שאותו צד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות כל דין. מובהר, כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות בעל האתר להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמשת בשמה ו/או בפרטי זהותה באופן ישיר.

אבטחת מידע

בעל האתר עושה ככל שביכולתו על מנת להגן על סודיות המידע והנתונים שנמסרו על-ידי המשתמשות באתר, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה ונקיטת אמצעי זהירות מקובלים. ידוע למשתמשת, כי בעל האתר מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשות, אולם אין ביכולתו למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

בעל האתר משתמש באמצעי הגנה והצפנה סבירים ומקובלים ביחס לפעולות מסירת מידע מקוון בהתאם לנדרש בדין, ודואג לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות. אמצעי ההגנה האמורים נועדו לאבטח את זרימת המידע בין מחשב המשתמשת לבין שרתי האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטת בעל האתר, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים ו/או גורמים בלתי מוסמכים ו/או בלתי מורשים.

בעל האתר מתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות על-מנת לספק למשתמשות את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה ו/או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגר המידע שלו. יחד עם זאת, בעל האתר מבהיר כי במקרים מעין אלו או במקרים אשר אינם בשליטתו ו/או נובעים מכוח עליון, הוא איננו מתחייב כי האתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או המידע והנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגר המידע שלו וכי ידוע למשתמשת שבעל האתר ו/או מי מטעמו לא ישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

יצירת קשר

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאית לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר בעל האתר ואף לבקש מבעל האתר לתקן מידע זה אם הוא אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב לבעל האתר באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחלופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף 6.2 להלן.

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך לשנות ו/או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלחי הודעת דואר אלקטרוני לכתובת:
Service@natalielabelle.com  בכל תכתובת לבעל האתר יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר. בעל האתר ישתדל להגיב לכל בקשה/פנייה סבירה בזמן סביר.

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של האתר באמצעות טופס יצירת קשר באתר

בטלפון שמספרו 053-3070622 או במייל: Service@natalielabelle.com  בכל תכתובת לאתר יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. בעל האתר ישתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.