1. כללי
  • אתר  לשעבר, BE LA BELLE בהווה Natalie La Belle (להלן “האתר“), הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות מקוונת ומציע לגולשים ברשת האינטרט רכישת מוצרים ו/או שירותים. בעל האתר ומפעילו הינו מר יהונתן טקיאר (להלן “בעל האתר“). האתר משמש כממשק לקשר ישיר בין לקוחות ו/או משתמשות האתר (להלן “המשתמשות“) לבין בעל האתר, אשר במסגרתו יוכלו המשתמשות לרכוש מוצרים דרך האתר, לקבל מידע אודות מוצרי Natalie La Belle (להלן “המותג“), הנחות ומבצעים, יצירת “רשימת מועדפים” נבחרים של המשתמשת, שיתוף ושליחת פריטים מהאתר מהמשתמשת אל חבריה ומכירה באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף ו/או תיוג באמצעות הרשתות החברתיות, עדכונים שוטפים, הטבות, מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף ברשת החברתית של המותג (מובהר כי בעל האתר רשאי לבחור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. עוד מובהר כי המשתמשת מודעת לכך שמרגע הפרסום עשויים להיות פעולותיה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והיא נותנת לבעל האתר את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשרת ומתחייבת כי בעל האתר יהיה רשאי להשתמש בשמה ו/או בתמונתה במסגרת הפרסום או פרסום אחר שייעשה על-ידי בעל האתר – בכל מקרה ללא כל תשלום וללא הגבלת זמן), הרשמה לדיוור לצורך קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעיה מדיה שונים (לרבות דוא”ל מסרון, דואר, לפי בחירת המשתמשת) וכיו”ב (להלן “שירותי האתר“). מובהר כי בעל האתר אינו מתחייב שכל שירותי האתר יינתנו באופן רציף ושוטף, והוא יהיה רשאי לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת שירותי האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.
  • המידע ו/או מוצרים המוצגים באתר מוצעים למכירה אך ורק בשטחי מדינת ישראל על-ידי בעל האתר ו/או סוכנות מורשית של בעל האתר ו/או סוכנות הפועלת מטעמו בלבד. רכישה ו/או מימוש ההנחות ו/או מבצעים ביחס למוצרים כלשהם המוצגים באתר, ככל שמוצגים, ניתנים למימוש אך ורק בשטחי מדינת ישראל.
  • תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ופונים לגברים ונשים כאחד. עמכם הסליחה. הכתוב בתנאי שימוש אלו כמו גם במדיניות הפרטיות ביחיד יכלול את הרבים ולהיפך. לקוחות האתר, כמשתמשות, הינן כל אדם, לרבות חברה, והם רשאים להשתמש באתר, לרבות ביצוע פעולות לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, הכלב כפוף למילוי התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו.
  • כותרות הפרקים מובאות בתנאי שימוש אלו לשם נוחות והתמצאות המשתמשת ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות. כל התנאים המצויים בתנאי שימוש אלו כמו גם במדיניות הפרטיות הנן מצטברות או משלימות זו את זו, לפי הקשר הדברים והדבקם.
  • המשתמשת הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות; ככל והמשתמשת קטינה (בת פחות מגיל 18), או מי שזקוקה לקבלת אישור מטעם גורם צד שלישי כלשהו לצורך ביצוע פעולת משפטית (להלן “קטינה“), מצהירה ומאשרת בזאת כי קיבלה את הסכמת הוריה ו/או אפוטרופוסיה החוקיים ו/או כל צד ג’ (להלן “האפוטרופוס“) בדבר הוראות תנאי שימוש אלו ולביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר ו/או בקשר למותג. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינה המעוניינת לגלוש באתר בדבר תנאי השימוש ותנאי הפרטיות וכן לפקח על פעולותיה בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינה באתר מהווה הסכמה של הקטינה ו/או אפוטרופוסה לאמור בתנאי שימוש אלו.
  • אנא הקפדי לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל משתמשת ו/או אדם ו/או גוף הגולשת ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו, מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן “מדיניות הפרטיות“) בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן “תנאי השימוש“), ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמשת לבין בעל האתר והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי של בעל האתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקשת המשתמשת לקרוא בעיון את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. משתמשת העושה כל שימוש באתר בהכרח מקבלת על עצמה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר.
  • המידע, התמונות, המפרטים והנתונים באתר זה הינם כלליים ומוצגים כמות שהם (“AS IS”) להמחשה ולהתרשמות בלבד, ולכן אין לשייכם לדגם מסוים. מובהר כי כל המוצרים ו/או האביזרים המוצגים לרכישה באתר אינם בהכרח זמינים במלאי בעל האתר. יובהר כי בעל האתר רשאי לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים חדשים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ) בהתאם לדין, אלא אם יצוין אחרת במפורש. בכל מקרה המחירים המוצעים אינם כוללים דמי משלוח.
  • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמשת באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, בעל האתר ממליץ למשתמשת לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמשת באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתה לכך. ככל שהמשתמשת אינה מסכימה לשינויים, עליה להימנע מהמשך שימוש באתר.
  • נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמשת רשאית לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשות המשתמשת עם הפעלתם.
  • מובהר כי במקרים בהם יעניק בעל האתר חסות לאירועים ו/או יתקיימו פעילויות שונות לרבות תחרויות, הגרלות, מבצעי שיווק, שאלונים ו/או סקרים (להלן “מבצעים“), יתכנו תקנונים פרטניים אשר יחולו על מבצעים אלה. על המשתתפת במבצעים לעיין בתקנונים הרלוונטיים לפני השתתפותה. בעל האתר רשאי להציע מבצעים, הנחות והטבות באתר, וכן להפסיק ו/או לשנות מבצעים והטבות אלו, ללא מתן הודעה מוקדמת.
 1. שימושים אסורים באתר
  • ללא מתן הרשאה מבעל האתר, מראש ובכתב, המשתמשת אינה רשאית לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
   • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
   • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
   • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
   • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
   • לשבש או להפר כל זכות של משתמשת אחרת באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשות באתר ללא הסכמתן המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
   • לפגוע בכבודה או בפרטיותה של משתמשת אחרת ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמה הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
   • שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
  • בעל האתר מכיר באופייה של רשת האינטרנט כמדיום הנמצא בשימוש על-ידי א/נשים, וזאת בין היתר על מנת ליתן לו משוב ו/או מידע בקשר לאתר, תוך נקיטת מאמצים סבירים לקחת את המידע והמשוב כאמור בחשבון בעת הצורך והשימוש לצרכיו של בעל האתר. מבלי לגרוע מהאמור, בעל האתר אינו נושא בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב, תגובה או שאלה שמקורה במשתמשות האתר ואף שומר לעצמו את הזכות להסירם מהאתר ללא כל הצדקה ו/או מתן הודעה מוקדמת.
  • אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמשת לאתר ואף לחשוף אותה לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.
 2. הרשמה ושימוש במידע
  • הרישום לרשימת הדיוור באתר ו/או הזנת פרטים לשם קבלת מידע שיווקי ו/או דרכי יצירת הקשר עם בעל האתר וכן השימוש במידע שמסרה המשתמשת לבעל האתר ו/או שהצטבר אודותיה בעת השימוש באתר, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת פיסית למשלוח המוצרים, מספר טלפון וכדומה יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
  • כאשר הדבר נדרש, על המשתמשת למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפויה להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבעל האתר ו/או מי מטעמו עקב כך.
  • כל משתמשת שתעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות של האתר, ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייבת לשפות ו/או לפצות את בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לבעל האתר מי מטעמן, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהצד הנפגע, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי הצד הנפגע על פי דין.
  • המשתמשת תישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ותפצה ו/או תשפה, לפי העניין, את בעל האתר ו/או מי מטעמו (“הצד הנפגע“), מיד עם הדרישה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, תביעות ודרישות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (לרבות של צדדים שלישיים כלפי הצד הנפגע), הנובעת ממסירה מכוונת ע”י המשתמשת, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, שלה ו/או של כל צד ג’, באתר, אשר תביא לפגיעה בצד הנפגע ו/או בכל לקוחה אחרת ו/או בכל צד ג’ שהוא.
  • בעל האתר רשאי, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשות את הגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומן לאתר, היה והתנהגותן אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.
 3. הזכאיות להשתמש באתר

הזכאות להשתמש באתר בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, וליהנות משירותיו תינתן לכל משתמשת העומד בתנאים כדלקמן:

 • שימוש כללי באתר מותר לכל משתמשת באשר הוא.
 • הזמנת ורכישת מוצרים תתאפשר רק על ידי משתמשת העומדת בתנאים כדלקמן:
  • כשירה על פי דין לבצע פעולות משפטיות בכלל ופעולה משפטית זו בפרט;
  • הזדהתה בהתאם למדיניות בעל האתר (מבלי לבצע התחזות כאמור בסעיף 3.2 לעיל);
  • בעלת כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעלת תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות;
  • נרשמה לאתר ופועלת בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר.
 • יחד עם זאת ולמען הסר ספק מובהר בשנית כי לבעל האתר נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי למנוע ממשתמשות את הגישה לאתר ו/או לביצוע פעולות שונות בו, לרבות בשל ביצוע פעולות אסורות באתר ו/או אי תשלום חוב לבעל האתר וכל פעולה אשר לדעת בעל האתר אינה מאפשרת את המשך השימוש באתר.
 1. בעלות וזכויות קניין רוחני
  • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו”ב (להלן “התוכן” או “התכנים“) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לבעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם בעל האתר במסגרת האתר. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו”ב כל חלק מן התוכן מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של בעל האתר, מראש ובכתב.
  • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“com“), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של בעל האתר או של צד שלישי, אשר הרשה לבעל האתר להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית לבעל האתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור בעל האתר לכך מראש ובכתב.
  • בעל האתר עושה ככל שביכולתו על מנת לכבד זכויות צדדים שלישיים בתכנים המוצגים באתר, ובין היתר באמצעות שימוש מורשה בהתאם לרישיון השימוש הספציפי שניתן לו ועל-ידי מתן קרדיט מתאים לצידם באתר. ככל שמשתמשת כלשהי ו/או גולשת באתר ו/או גוף כלשהו טוען לזכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגד לשימוש שבעל האתר עושה בו כאמור, עליו ליידע את בעל האתר על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני המוצגת באתר (service@wordpress-842808-2904014.cloudwaysapps.com) ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לבעל האתר הודעה כאמור, בעל האתר יבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם ימצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר והשימוש בו ייפסק. בעל האתר יודיע לטוען לזכויות בתוכן אשר מסר הודעה אודות הפעולות שבכוונתה לנקוט ו/או הפעולות שנקטה באשר לתוכן כאמור.
  • מבלי לגרוע מהאמור, שם המותג וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינו הבלעדי של בעל האתר ואין לעשות בהם כל שימוש.
  • סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת המפרסם, מראש ובכתב.
  • אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או בלא לקבל את הסכמת בעל האתר מראש ובכתב. בכלל זאת אין לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 2. תוכן האתר ופרסומות
  • בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח “תוכן” או “תכנים”, משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו”ב.
  • האתר בכללותו, לרבות כל התכנים המופיעים בו כהגדרתם להלן מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, ומוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם (AS IS). בעל האתר עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, בעל האתר אינו מתחייב לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.
  • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעל האתר בגין האמור.
  • באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמשת לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן “תוכן של צד שלישי“). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמשת בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי ובעל האתר אינו מעורב ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.
  • נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי בעל האתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותן ולידיעתן של המשתמשות. קישורים אלה אינם בשליטתו של בעל האתר והוא אינו מפקח על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של בעל האתר לתכנים המופיעים באתר/ים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. בעל האתר אינו אחראי לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליץ לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי בעל האתר רשאי, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • בעל האתר מבהיר בזאת כי התוכן הכלול באתר ו/או כל שימוש בו, לרבות בתוכן המסופק על ידי בעל האתר ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמשת לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס להתאמתו למשתמשת מסוימת, ועל כן כל הסתמכותה על הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם בעל האתר נעשה בהתאם לשיקול דעתה של המשתמשת ויתבצע על אחריותה הבלעדית. למשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמשת לבצע בעצמה את כל הערכותיה ובדיקותיה לגבי המוצר ו/או השירות אותו היא מעוניינת להזמין ו/או לרכוש, ובכל מקרה המשתמשת מוותרת ותהא מנועה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
  • תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים ו/או השירותים המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצרים הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד והן אינן מחייבות את בעל האתר ו/או מי מטעמו באופן כלשהו, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמשת זיהתה ו/או חשדה כי קיים פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, תוכל המשתמשת לפנות לבעל האתר שיפעל לתקנו בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל כאמור יגבר התיאור המילולי של המוצר ו/או השירות על התיאור הנשקף מהתצלום.
 3. מכירת מוצרים באתר ומכירה אישית
  • בעל האתר מאפשר למשתמשות לרכוש מוצרים באתר באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע בעת רכישת המוצרים. רכישת מוצר אפשרית באמצעות שימוש בכרטיס אשראי תקף תוך הזנת פרטיו באתר ו/או באמצעות חשבון Paypal ו/או בשיחה טלפונית על ידי מסירת פרטי כרטיס האשראי בעל פה. יובהר כי רכישת מוצרים באמצעות חשבון Paypal אפשרית רק בתשלום אחד. לפיכך, רכישה במספר תשלומים תהא אפשרית רק בשימוש בכרטיס אשראי.
 4. השימוש במוצרים
  • על המשתמשת להשתמש במוצרים הנרכשים באתר אך ורק למטרה שלשמה הם נועדו.
  • בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על-ידי המשתמשת שלא בהתאם להוראות היצרן.
 5. ביטול עסקה והחזרת מוצרים על-ידי המשתמשת
  • ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר יתאפשר בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“) והתקנות שהותקנו מכוחו. בהתאם לזאת בעל האתר יהא רשאי לחייב את המשתמשת בדמי ביטול בשיעור של חמישה אחוזים (5%) ממחיר המוצר/השירות שסופק או בסך של מאה (100) ש”ח, לפי הנמוך מביניהם (להלן “דמי הביטול“).
  • ככל והמשתמשת תהיה מעוניינת בביטול העסקה לאחר שקיבלה לידיה את המוצר, היא תהיה זכאית לעשות כן בתוך 7 יום ממועד קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר יוחזר כחדש ובאריזתו המקורית, קרי שלא נעשה במוצר או באריזתו כל שימוש ובתנאי כמובן שהמוצר לא נפגם. ביטול המוצר ייעשה באמצעות החזרת המוצר לבעל האתר, על חשבונה של המשתמשת ובצירוף חשבונית. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה, לא תהא המשתמשת זכאית להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על-ידה (ככל ששולמו). וכן עלויות המשלוח חזרה מצד הלקוחה לכתובת העסק כפי שתמסר ללקוחה בתהליך ביטול העסקה, עלויות אלו ואחריות המשלוח , יחולו על צד הלקוחה בלבד.
  • יובהר כי מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, יוחזר על-פי אותם תנאים. למשל, במצב שבו ישנה התניה לרכישת מספר מוצרים יחד – כמו מוצר שני ב- 40% הנחה, או 2 מוצרים זהים ב- 200 ₪ – קבלת החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כלל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוחה, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה מיוחדים כאמור ובהתחשב בשווי המלא. משכך ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוחה או שיגיע לה זיכוי נמוך משווי המוצר, אילו היה נרכש שלא בתנאי המבצע.
  • ביטול עסקאות ייעשה באמצעות פניה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של בעל האתר ב- service@wordpress-842808-2904014.cloudwaysapps.com, בטלפון שמספרו 053-3070622, באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר או במשלוח מכתב בדואר רשום לכתובת משרדינו: העצמאות 18, קריית אתא. כמו כן, בעת ביטול עסקה על המשתמשת למסור לבעל האתר את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת פיסית ומספר הזמנה שנתקבל בעת ביצוע העסקה.
 6. ביטול עסקה והחזרת מוצרים על-ידי בעל האתר
  • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום ביצוע עסקת הרכישה התגלה כי הפרט אזל מהמלאי; אם המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או פעלה בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה; אם לא נקלטו פרטיה המלאים של המשתמשת באתר; אם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במותג ו/או בבעל האתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו (לרבות משתמשות אחרות); אם המשתמשת עשתה שימוש באתר ו/או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או ליקוט ו/או שיבוש ו/או הפרה של כל זכות של משתמשת אחרת באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי של המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב.
  • בכל מקרה אשר בו, מחמת אירוע ו/או נסיבות שאינן בשליטת בעל האתר, אין באפשרותו לבצע לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמשת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחיבות אחרת שלו בהתאם לתנאי שימוש אלו. יובהר כי אירוע לצרכי החלת סעיף זה משמעו הינו לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכות הטלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע ביטחוני. בנסיבות מעין אלו, יהיה רשאי בעל האתר לבטל את העסקה או להציע למשתמשת פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול.
  • בכל מקרה של ביטול עסקה על-ידי בעל האתר, לא יהיה בעל האתר אחראי ולא ישא בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 7. משלוח מוצרים ואספקתם
  • משלוח של מוצרים ייעשה רק בימי הפעילות של ספק המשלוחים, ובתנאי שהמוצר נמצא במלאי. המשתמשת מאשרת ידיעתה כי שיתוף פעולה עם ספק המשלוחים בתיאום משלוח ההזמנה הינו תנאי לאספקתה. המשלוח ייעשה תוך התקופה שנקבעה לכך בטופס ההזמנה בהתאם למוצר המוזמן, אשר תיספר מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המשתמשת. מובהר כי לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי / שבת / ערבי חג וחג. אספקת הפריטים הינה בישראל בלבד. מובהר כי בעל האתר אינו מחוייב לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. באזורים מוגבלים לגישה כאמור, יהא בעל האתר רשאי לספק את המוצר למשתמשת במקום הסמוך למקום מגוריה, בכפוף לתיאום עם המשתמשת, וקבלת הסכמתה לכך. בכל מקרה לא תעלה המשתמשת טענות כנגד בעל האתר ו/או ספק המשלוחים ביחס לכך. כמו-כן, במקום שבו יתאפשר לבצע את המשלוח באמצעות דואר ישראל, יהיה בעל האתר רשאי לספק למשתמשת את המוצר בהתאם לנוהג חלוקת הדואר בישוב בו המשתמשת מתגוררת (למרכז חלוקה פנימי של היישוב ממנו תדרש המשתמשת לאסוף את המוצר, או בכל דרך אחרת המקובלת והנהוגה בישוב בו מתגוררת המשתמשת), והדבר ייחשב כאספקה של המוצר לבית מגוריה של המשתמשת.
  • התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו יספק בעל האתר את המוצרים למשתמשות באתר, יחול על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמשת.
  • אספקת המוצרים לבית המשתמשת כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן “דמי המשלוח“). דמי המשלוח יתווספו למחירים הכולל של המוצרים שיוזמנו ושיעורים יהיה כמצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקת הפריטם ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. מובהר כי בעל האתר רשאי לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ו/או להחליף את ספק המשלוחים, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. למען הסר ספק יובהר כי דמי המשלוח עשויים להשתנות מעת לעת, בין היתר, בהתאם למחירון ספק המשלוחים ולאור השילוח, ולמשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לבעל האתר בקשר לשינוי כאמור ובעל האתר אף לא יידרש להודיע מראש על שינוי כאמור. עלות דמי המשלוח הסופיים של כל הזמנה תופיע בתום תהליך ההזמנה, לאחר הזנת הכתובת למשלוח, אך לפני ביצוע התשלום, ותצטרף לסכום העסקה.
  • בעל האתר אינו אחראי לעיכובים במשלוח המוצר/ים שאינם בשליטתו ו/או שמקורם במזמינה ו/או כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמשת באתר ו/או הנחשבים ככוח עליון, לרבות, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, נזקי טבע, שביתה בנמלים ו/או שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או עיכובים ו/או שיבושים מצידו של ספק המשלוחים ו/או השליח מכל סיבה שהיא ו/או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו/או כל גורם אחר הנחשב לכוח עליון, לרבות עיכובים שמקורם בקושי ליצור קשר עם המזמינה לצורך תיאום שעת ו/או מקום משלוח בשעות העבודה המקובלות ובימי הפעילות של בעל האתר. עיכוב כאמור לא ייחשב להפרת התחייבויותיו של בעל האתר לאספקת המוצר. במקרה שכזה, ככל וספק המשלוחים לא יצליח לתאם עם המשתמשת מועד לאספקת המשלוח, מכל סיבה שהיא, בתוך 4 ימי עסקים מהמועד בו הועבר אליו המשלוח לשם מסירתו למשתמשת, יוחזר המשלוח לבעל האתר והעסקה תבוטל על-ידו, מבלי שיהיה מחוייב לידע את המשתמשת על כך, ובמקרה כאמור, המשתמשת תחויב בגין עלות השליחות.
  • מובהר כי דמי המשלוח, בהם תחויב המשתמשת, כאמור לעיל, ככל שתחויב, לא יוחזרו לה, גם במקרה של החלפת המוצר או ביטול העסקה על-ידה מכל סיבה שהיא, למעט אם במועד ביטול העסקה, טרם בוצעה השליחות, ולמעט אם העסקה בוטלה, או שהמוצר הוחלף מחמת פגם במוצר. למען הסר ספק יובהר כי המשתמשת תחויב בתשלום מלא בגין דמי המשלוח גם אם טרם קיבלה את המוצר, וזאת במידה והמוצר כבר עבר לידי ספק המשלוחים או נשלח לביתו, במעמד ביטול העסקה.
  • המשתמשת מתחייבת שלא תהיה לה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעל האתר ו/או מי מטעמו, הן בכל הקשור בתיאום המשלום הנ”ל עם ספק המשלוחים, והן בכל הקשור באספקת ההזמנה בפועל על-ידי ספק המשלוחים, לרבות בכל מקרה בו יחול עיכוב באספקת ההזמנה למשתמשת על-ידי ספק המשלוחים, לאחר העברתה ע”י בעל האתר לספק המשלוחים (הן מסיבה הנעוצה במשתמשת, הן מסיבה הנעוצה בשליח ו/או בספק המשלוחים והן מכל סיבה אחרת ולרבות בשל ביטולה של העסקה והחזרתו של המשלוח לבעל האתר, בנסיבות בהן ספק המשלוחים לא יצליח מכל סיבה שהיא, לספק למשתמשת את המשלוח.
  • כאשר הלקוחה בוחרת באיסוף והובלה עצמאיים של המוצר/ים שרכשה, שלמותם של המוצרים תהיה באחריותה בלבד. איסוף המוצרים יתבצע ככלל תוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. ככל שמוצרים כאמור לא ייאספו תוך תקופה זו, בעל האתר יהיה רשאי לראות בכך כהודעה על ביטול העסקה על ידי הלקוחה, ולגבות דמי ביטול בהתאם לשיעורים הקבועים לעיל. יובהר כי לא בהכרח כל המוצרים שבאתר יהיו זמינים לאיסוף עצמי. כמו כן, כדי לאסוף מוצר באופן עצמאי יש צורך בתיאום מראש עם בעל האתר או מי מטעמו.
 8. אחריות
  • בעל האתר עושה כל שביכולתו על מנת לספק למשתמשת חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
  • ידוע למשתמשת, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי בעל האתר במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). בעל האתר לא ישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמשת. המשתמשת מצהירה ומתחייבת בזה, כי היא אחראית באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהיא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לה שבעל האתר אינו אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהיא עושה באתר כאמור.
  • בעל האתר ו/או כל מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי בעל האתר ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו”ב בתוכן באתר.
  • מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לאתר ו/או לבעל האתר, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשת כלפי בעל האתר.
  • יובהר כי בכל מקרה לא ישא בעל האתר ו/או מי מטעמו באחריות כלשהי העולה על כפי שווי המוצר הנרכש.
  • בעל האתר לא יחויב בפיצוי משתמשת בעקבות טעויות סופר בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או זמן אספקת המוצר ו/או כל פרט אחר הנוגע למוצר, ככל שיהיו, ובלבד שיאפשר ללקוח, לאחר שהציג בפניו את הטעות כאמור, לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר ו/או להחליפו.
  • המשתמשת מתחייבת בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושה באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
  • המשתמשת מתחייבת, כי תפצה ותשפה את בעל האתר ו/או כל מי מטעמו, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמשת ו/או מכל חיוב בו יחויב בעל האתר ו/או מי מטעמו אשר על פי תנאי השימוש לבעל האתר אין אחריות לגביו.
  • המשתמשת מודעת לכך שבעל האתר רשאי לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
  • בעל האתר אינו אחראי לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשות באתר ו/או כל גורם אחר שאין לו שליטה עליו.
  • בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.
  • אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  • באתר עשויים להיות מוצגים תכנים, פרסומות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צד שלישי ו/או מי מטעמו, בין באמצעות הפניית המשתמשת לאתר של צד שלישי ו/או באמצעותם הצגתם באתר (להלן “תוכני הצד השלישי”). יובהר כי שימושה של המשתמשת בתוכני הצד השלישי הינו בכפוף לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. כל הצעה, מידע, שירות, חוות דעת ו/או כל תוכן אחר בתוכני הצד השלישי הינם של אותו צד שלישי ובעל האתר אינו מעורב ביצירתם ו/או עריכתם ו/או הפעלתם.
  • אין במידע המוצג באתר כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע לרכישת מוצר מסוים או לקבוצת מוצרים המסופקים על-ידי בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או על-ידי צד שלישי. מומלץ כי משתמשת האתר תבצע את הערכותיה ובידקותיה לגבי המוצר ו/או השירות שהיא מעוניינת לרכוש ו/או לקבל מהאתר. בכל מקרה מוותרת המשתמשת ואף תהיה מנועה מלטעון כל טענה ו/או תביעה בעניין.
  • באתר עשויים להיות מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על-ידי בעל האתר. קישורים אלו נועדו לנוחותן של המשתמשות ובעל האתר אינו מפקח על תוכן האתרים המקושרים. ככל שיימצא באתר קישורים שכאלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של בעל האתר לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם.
  • בעל האתר אינו אחראי לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או בהסתמכות עליהם, והוא ממליץ כי המשתמשת תקרא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.
  • בעל האתר רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי להוסיף או להסיר מהאתר כל קישור, ואינו מתחייב כי הקישורים שבאתר יובילו לאתרי האינטרנט האמורים ו/או יהיו פעילים.
 9. שעות פעילות האתר
  • האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
  • מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי של בעל האתר.
 10. התיישנות
  • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמשת מודעת, מסכימה ומאשרת בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כסעיף מחייב ביניהם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958.
 11. סמכות שיפוט וברירת דין
  • על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי האתר ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
  • תנאי השימוש באתר חלים על שימוש באתר בכל מכשיר, לרבות טלפון חכם, מחשב וכיוצ”ב.
  • רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של בעל האתר, ולא תוכן ההודעות שיישלחו לתיבת הדוא”ל של המשתמשות, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.
 12. שונות
  • תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין בעל האתר בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
  • בעל האתר לא ישא באחריות למידע ו/או לתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים, לרבות סוכנויות המשנה של בעל האתר או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על פרסומים כאמור או שימוש בהם.
  • בעל האתר אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע על מוצרים, אביזרים וכיו”ב המפורסמים באתר, כמו גם אינו אחראי למידת זמינותם ו/או מפרסם באמצעות האתר והתנהלותו. פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.
  • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  • כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד בעל האתר למימוש זכויותיו ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתו לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצדו ובכל מקרה אין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
  • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים של כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמשת לבין בעל האתר.
 13. יצירת קשר
  • בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של האתר באמצעות טופס יצירת קשר באתר,
  • בטלפון: 053-3070622 בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-17:00 ובימי ו’ בין השעות 09:00-13:00,
  • או במייל: Service@natalielabelle.com בכל תכתובת יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. בעל האתר ישתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
  • כל הודעה אשר תישלח על-ידי האתר למשתמשת וזאת על פי הכתובת כפי שמילאה המשתמשת בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.